Interakcije 2017 — Speculative design workshop: Automation

+ en

Speculative design is a critical design practice that comprises or is in relation to a number of similar practices, such as critical design, design fiction, design futures, anti-design, radical design, interrogative design, discursive design, adversarial design and so on. It is a discursive practice, based on critical thinking and dialogue, which questions the practice of design. However, the speculative design approach takes the critical practice one step further, towards imagination and visions of possible scenarios.

Through its imagination and radical approach, by using design as a medium, speculative design forces one to think – raises awareness, questions, provokes action, initiates discussions and perhaps even offers some alternatives that are essential for the today’s world. Those who criticize the currently dominant approach to the speculative practice, characterised as “Eurocentric”, highlight its excessively focus on aesthetics (on the visual and narrative level), tendency to escape to dystopian scenarios, vanity and separation from the real world. The critics of this “Eurocentric” approach point out the privileged “Western” position stating that criticism is only possible outside of this comfort zone, by taking a position and organizing activities in the “real world”.

interakcie_2017

The Mediterranean speculative approach is dealing with “big” global technological, economic, social and political issues within the local context that is the best known and inside of which one can best contribute. Practice at the Arts Academy in Split tackles dystopian scenarios in line with the Mediterranean approach (“from the edge of Europe”, removed from the European urban and technology centres) and challenges them from a humanist perspective.

This year workshop is dealing with one the most focused “big” global issues — automation. During the workshop, participants will speculate about implications and reflections of the global automation trends in the local context. Speculative design workshop will take place at the Arts Academy in Split, Croatia, from 16th till 21st October 2017. Workshop will be led by Tommaso Tregnaghi, art and design researcher from the Italian multidisciplinary lab / network Nefula) with assistance by Oleg Šuran (Department of Visual Communication Design, Arts Academy, Split). Workshop coordinator Ivica Mitrović will introduce participants to the so-called Mediterranean speculative approach and will talk how to imagine different futures in the Real world.

Special guest lecturer Georgina Voss anthropologist of technology and innovation systems, artist (Strange Telemetry and London College of Communication) and a writer (publishing in The Atlantic, The Guardian, and HOLO Magazine) will gave a public lecture. She will talk about speculative design, heavy engineering, and large-scale infrastructure.

Students (bachelor and master) from variety of different fields (design, arts, psychology, sociology, architecture, engineering, urbanism, etc.) will take part in the multidisciplinary teams aiming to go beyond the limits of design definitions and re-thinking what design is today.

Application process is ongoing by direct communications with partner departments from the region. However, there are still a few open places for interested applicants (interakcije@umas.hr).

Department of Visual Communications Design (Arts Academy, University of Split) initiated a series of workshops as an introduction to the interaction design in the region. The workshops promote a multidisciplinary educational approach started with the successful Convivio summer school in 2004, which continued with UrbanIxD summer school in 2014.

So far, more then 250 students of design attended workshops – students of visual communications, new media design, interaction and product design, fine arts, architecture, computer science, ICT, film and video, and sociology, all from the major Croatian universities and other universities in the region and EU.

Workshop is supported by the City of Split.

interakcie_2017_02

Interakcije 2017 — Radionica spekulativnog dizajna: Automatizacija

Spekulativni dizajn je kritička dizajnerska praksa koja obuhvaća ili je u relaciji s nizom sličnih praksi koje nalazimo pod nazivima: kritički dizajn, dizajn fikcija, dizajn budućnosti, antidizajn, radikalni dizajn, propitkujući dizajn, diskurzivni dizajn, kontradiktorni dizajn (eng. adversarial), futuristička imaginacija (eng. futurescape), umjetnički dizajn (eng. design art), tranzicijski dizajn i dr. Radi se o diskurzivnoj djelatnosti utemeljenoj na kritičkom razmišljanju i dijalogu koja propituje dizajnersku praksu. Međutim, spekulativni dizajnerski pristup proširuje kritičku praksu korak dalje, prema imaginaciji i vizijama mogućih scenarija.

Kroz svoju imaginaciju i radikalni pristup, koristeći dizajn kao medij, tjera na razmišljanje, podiže svijest, propituje, provocira djelovanje, otvara rasprave te može ponuditi alternative nužne današnjem svijetu.  Kritičari trenutno dominantnog pristupa spekulativnoj praksi koje karakteriziraju kao “eurocentrične”, naglašavaju njegovu pretjeranu fokusiranost na estetiku (na vizualnoj i narativnoj razini), bježanje u distopijske scenarije, samodopadnost te odvojenost od stvarnog svijeta. Kritičari ovakvog “eurocentičnog” pristupa ističu njegovu privilegiranu “zapadnjačku” poziciju i naglašavaju da se kritičnost može ostvariti samo izvan ove komforne zone, pogledom i aktivnostima u “stvarnom svijetu”.

Mediteranski spekulativni pristup bavi se “velikim” globalnim tehnološkim, ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima unutar lokalnog konteksta, onog koji je poznat i unutar kojeg je moguće najbolje djelovati. Praksa na Umjetničkoj akademiji u Splitu bavi se s distopijskim scenarijima u skladu s Mediteranskim pristupom („s ruba Europe“, udaljenim od europskih urbanih i tehnoloških centara) i pristupa im iz humanističke perspektive.

Radionica će se ove godine baviti jednom od najviše spominjanih globalnih tema — automatizacijom. Sudionici i sudionice tijekom radionice će spekulirati o implikacijama i refleksijama globalnih trendova automatizacije u lokalnom kontekstu. Ovogodišnja radionica spekulativnog dizajna održati će se od 16. do 21. listopada na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Radionicu će voditi Tommaso Tregnaghi, istraživač u području dizajna i umjetnosti iz  talijanskog multidisciplinarnog laboratorija / mreže Nefula) uz asistenciju Olega Šurana (Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija, Umjetnička akademija, Split). Koordinator radionice, Ivica Mitrović, održati će predavanje za sudionike i sudionice o “mediteranskom spekulativnom pristupu”, tj. kako promišljati drugačije budućnosti u “stvarnom svijetu”.

Specijalna gošća radionice, Georgina Voss antropologinja tehnologije i inovacija, umjetnica (Strange Telemetry i London College of Communication) i spisateljica (publicira u The Atlanticu, The Guardianu i HOLO Magazinu) održati će javno predavanje. Predavanje će se fokusirati na odnos spekulativnog dizajna i velikih infrastrukturalnih sustava, tj. njihovog inženjerstva.

Studenti preddiplomske i diplomske razine raznih specijalizacija dizajna, novomedijske umjetnosti, sociologije, arhitekture, računarstva, urbanizma i drugih povezanih disciplina u multidisciplinarnim timovima će propitivati tradicionalne definicije dizajna i današnju ulogu dizajna u društvu kroz kritičku dizajnersku praksu.

Većina sudionika i sudionica dolaze s partnerskih ustanova u regiji. Dodatno je predviđen i određen broj mjesta za otvorene prijave (interakcije@umas.hr).

Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije prva je obrazovna ustanova u regiji na kojoj se obrađuju sadržaji iz ovog područja. Radionice promoviraju multidisciplinarni obrazovni pristup, osobito potreban i poticajan u području dizajna, započet kroz Convivio međunarodnu ljetnu školu održanu 2004. godine, te ponovo obnovljenu deset godina kasnije u sklopu europskog UrbanIxD projekta.

Do sada je na radionicama sudjelovalo preko 250 studenata i studentica dizajna vizualnih komunikacija, dizajna u novim medijima, interaktivnog dizajna, produkt dizajna, primijenjene umjetnosti, arhitekture, računarstva i informatike, videa i filma, te sociologije sa sveučilišta u regiji i EU.

Radionica je podržana od strane Grada Splita.

Objavljeno: 16.09.2017. 20:10